Sunday, 16 June 2024

“ทักษะ” 6 ด้าน ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ต่อยอดได้มากมาย

ทักษะ คือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ได้มาจากการฝึกฝน ความพยายาม ที่สั่งสมมาจากการใช้ชีวิตและประสบการณ์ในการทำงานจนเกิดความชำนาญและทำให้เกิดการต่อยอด ซึ่งการมีทักษะในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน เพราะแต่ละบริษัทนั้นมักจะเลือกรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่มีอายุการทำงานในด้านนั้น ๆ มาเป็นเวลานาน เนื่องจากการที่รับผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

“ทักษะ” 6 ด้าน ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ต่อยอดได้มากมาย

เพราะทักษะนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่สั่งสมมา ดังนั้นความเข้าใจในตัวงานจึงมีมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแต่ละบริษัทที่เปิดรับสมัครงานในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการกำหนดอายุของประสบการณ์ทำงานของแต่ตำแหน่งเอาไว้นั่นเอง ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าวิชาทักษะชีวิตนั้นเข้าไปสอดแทรกอยู่ในการเรียนวิชาการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานของการต่อยอดไปสู่การทำงานที่ดีและมีคุณภาพเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6 ทักษะ สำคัญในยุคปัจจุบัน

ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าการที่เรามีทักษะหรือ Skill ที่ดีและเด่นในปัจจุบันนั้น จะทำให้การหางานของเรานั้นง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การหางานเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากภาวะของเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงแต่ละบริษัทเลือกที่จะรักษาพนักงานคนเก่า ๆ เอาไว้เพราะมีสกิลในการทำงานที่ดีนั่นเอง ซึ่งก็ทำให้เด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่เริ่มเกิดความยากลำบากในการหางานมากยิ่งขึ้น แต่หากเรามีทักษะ ทั้ง 6 ทักษะ ที่เราจะได้นำเสนอนี้ก็ไม่แน่ว่างานที่คุณตั้งใจเอาไว้จะสมหวัง ซึ่งทักษะที่ว่ามีดังนี้ค่ะ

1. Soft Skill

Soft Skill คืออะไรSoft Skill คือ ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะสังคมของการทำงานค่ะที่คุณนั้นจะต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงานได้และสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยไม่นำตัวเองมาเป็นที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งเรื่องของ Soft Skill นี้เป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพื่อการพัฒนาที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่วัยปัญญาชนนั้นจำเป็นจะต้องมี Soft Skill ดังนี้

  • Planning คือ การวางแผน ซึ่งการวางแผนในที่นี้นั้นหมายถึงการวางแผนในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานให้น้อยลง
  • Teamwork คือ ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างดีที่สุด โดยไม่ยึดเอาตัวเองเป็นหลัก
  • Leadership คือ ความเป็นผู้นำ โดยในหนึ่งทีมหรือหนึ่งกลุ่มนั้นจะต้องมีผู้นำอยู่เสมอ ซึ่งเรานั้นจะต้องเชื่อฟังผู้นำ แต่ผู้นำเองก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมด้วย จึงจะทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  • Problem Solving คือ การแก้ปัญหา โดยงานทุกงานนั้นไม่มีหรอกค่ะที่จะมีความสมบูรณ์แบบไปเสียหมด ซึ่งก็ต้องมีบ้างค่ะที่งานนั้นจะเกิดความผิดพลาด และเมื่อกงานมันเกิดความผิดพลาดแล้วสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเลยก็คือการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยการร่วมกันระดมความคิดและเลือกวิธีการในการแก้ไขปัญหานั่นเอง
  • Decision Making คือ การตัดสินใจ โดยจะต่อจากข้อที่แล้วค่ะ เมื่อเราแก้ปัญหานั้นก็จะต้องมีทางเลือกอยู่แล้ว ซึ่ง Decision Making นี้ ก็จะเป็นการนำเข้าสู่ของการตัดสินใจในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้มีความเหมาะสมและมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับปัญหานั้น ๆ ให้ได้ดีที่สุด
  • Communication คือ การสื่อสาร โดยการสื่อสารในที่นี้ก็คือการนำเสนอให้แก่ผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดตามได้ อีกทั้งหากผู้ฟังมีคำถามที่สงสัยก็จะต้องสามารถหาคำตอบนั้น ๆ ได้ด้วย

2. Hard Skill

Hard Skill คืออะไรHard Skill คือ ทักษะเฉพาะทาง เฉพาะเจาะจง ตามแต่ละสิ่งที่บุคคลนั้นได้ศึกษามาอย่างถ่องแท้ เช่น ผู้ที่เป็นหมอ ก็จะมี Hard Skill ที่จำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อที่จะสามารถลงมือทำได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการผ่าตัด ที่เรียกได้ว่าเป็นทักษะเฉพาะทางที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำได้ หากขาดการศึกษาเล่าเรียนมานั้นก็ไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้ หรือจะเป็นสถาปนิกที่จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการออกแบโครงสร้างตึกและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพราะหากผิดพลาดก็อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งปลูกสร้างได้เช่นกัน

โดยผู้ที่มีทักษะ Hard Skill นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการทำงานที่ตรงกับสายงานที่ได้ศึกษามาค่ะ ซึ่งจากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าผู้ที่มีทักษะ Hard Skill นั้น จะมีความชำนาญในการทำงานที่มั่นคง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะมีทักษะในการทำงานฉพาะทางที่เกิดจากการเรียนการศึกษาอย่างตรงสายมาแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมี Soft Skill เข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้การทำงานนั้นสัมฤทธิ์ผลได้อย่างดียิ่งขึ้น

3. Technical Skill

Technical Skill คือ ทักษะทางเทคนิค
Credit : resumegenius.com

Technical Skill คือ ทักษะทางเทคนิค เป็นทักษะที่ใช้ในการประยุกต์ในการทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการและวิธีการทำงานที่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อุตสาหกรรมหรือขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใด ๆ ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น ๆ โดยตัวอย่างของ Technical Skill นั้น ก็อย่างเช่น พนักงานขาย ที่จำเป็นจะต้องรู้เทคนิคในการขายว่าขายอย่างไร จึงจะทำให้ลูกค้าสนใจและเลือกซื้อในสินค้าที่นำเสนอไป

ซึ่งในปัจจุบันทักษะทางด้านเทคนิคนี้ก็ไม่ได้มีแค่เพียงในองค์กรใหญ่เท่านั้น เพราะที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลย การไลฟ์สดขายของของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ โดยที่เทคนิคการขายของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถและเทคนิคของแต่ละบุคคลนั่นเอง

4. Leadership Skill

Leadership Skill คือ ทักษะของการเป็นผู้นำ
Credit : blog.aiesec.org

Leadership Skill คือ ทักษะของการเป็นผู้นำ โดยทักษะนี้เป็นทักษะที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าค่ายที่จำเป็นจะต้องมีหัวหน้าหมู่ ดังที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ซึ่งการเป็นหัวหน้านั้นก็มาจากการโหวตหรือการเลือกจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเมื่อเราได้รับเลือกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำให้ดีที่สุด โดยทักษะของการเป็นผู้นำนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม โดยไม่ฟังเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องรับฟังทั้งสองข้างอย่างเท่าเทียมกัน

อีกทั้งการเป็นผู้นำนั้นจะต้องไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้นำที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ก็จริง แต่การที่คุณทำตัวเองเป็นใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้คุณขาดความยุติธรรมที่จะทำให้สมาชิกในทีมเริ่มเกิดการทำงานที่ไม่เป็นทีมเวิร์ค และแน่นอนค่ะว่าโอกาสในการที่จะเกิดความเสียหายในงานนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ทุกคนจึงต้องมีทักษะของการเป็นผู้นำเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเอง

5. Digital Skill

Digital Skill คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน กล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาในรูปแบบเครื่องมืออุปกรณ์หรือจะเป็นซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปี ก่อนนั้น เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่มีความทันสมัยเท่ากับในปัจจุบัน ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่งกระดาษและปากกา ทำให้การทำงานต่าง ๆ นั้นเกิดความล่าช้า แต่ในปัจจุบันทุกอย่างถูกพัฒนาขึ้นให้มีความทันสมัยและก้าวทันโลกส่งผลให้การทำงานต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบ ดังนั้นผู้ที่มี Digital Skill ในการทำงานนั้นจึงมีโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าผู้ที่ขาดทักษะนี้ไปนั่นเอง

6. Resilience Skill

Resilience Skill คือ ทักษะในการพัฒนาตนเอง ซึ่งทักษะนี้ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในทุก ๆ ทักษะที่เราได้กล่าวมาเลยค่ะ โดยเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการดำเนินชีวิตแบบขึ้นและลง ซึ่งขึ้นและลงในที่นี้จะหมายถึงความสามารถที่พัฒนามากขึ้น และความสามารถที่พัฒนาแบบลดลง เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากทำให้ความสามารถและทักษะที่เรามีอยู่นั้นลดลงมา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการพัฒนาตนเองนี้เข้าไปช่วย เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ ของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น

ทักษะการพัฒนาตนเองนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องไปเข้าคอร์สเพื่อฟังวิธีการพัฒนาตนเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้หมายถึงคุณสามารถที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเองเพื่อที่จะนำความผิดพลาดเหล่านั้นไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถนิยามทักษะการพัฒนาตนเองได้จากประโยคที่ว่า “ล้มแล้วลุกใหม่” ซึ่งเป็นคำที่ตอบโจทย์กับทักษะทางด้านนี้ที่สุดแล้ว

สรุป 6 ทักษะ สำคํญ

ทักษะ หรือ Skill เป็นความสามารถและความชำนาญที่แต่ละบุคคลมี ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน ในทักษะทั้ง 6 ทักษะที่เราได้พูดถึงไปนี้ ทักษะที่ควรมีเลยนั่นก็คือ Soft Skill และ Hard Skill ซึ่งสองทักษะนี้เป็นทักษะที่จะนำไปสู่การทำงานของเราค่ะ โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบและอยากหางานดี ๆ ทำ การที่มีทักษะทั้งสองทักษะนี้เอาไว้กับตัวจึงดีที่สุด ส่วนทักษะอื่น ๆ นั้นสามารถฝึกได้เมื่อทำงานเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

 

 

อ้างอิง : https://zety.com/blog/hard-skills-soft-skills